Aluksniesiem.lv ARHĪVS

Īpašie paldies

Lai arī kārtējais mācību gads jau beidzies, skolā neapsīkst rosība. No 5. līdz 9.jūnijam skolā notika nometne “Diegabikša ceļojums”. Skolotāji nometnē bija visi mūsu skolas skolotāji, kuri bērniem mācīja origami prasmes, kopā bija dažādās ekskursijās. Prieks, ka uz nometni pieteicās vairāk dalībnieku, nekā sākotnēji iecerēts. Paldies nometnes vadītājai Inesei Marķitānei, skolotājām Lāsmai Baltiņai, Ligijai Grasei, Pārslai Meisterei, Baibai Dzelzskalējai-Kalējai, Sanitai Čibalai, Dacei Alksnei, Līgai Krūmiņai, Inesei Krūmiņai! Īpaša rosība arī tāpēc, ka šajā laikā skolā norisinājās izlaidumi. Lai veiksmīgs izvēlētais ceļš 9. un 12.klašu absolventiem! Paldies viņu audzinātājām – Vinetai Kovaļevskai, Silvai Zariņai, Ilonai Apsītei un Lāsmai Baltiņai, par muzikālajiem priekšnesumiem paldies Inesei Krūmiņai!Kā jau ierasts, mēs piedāvājam vasaras mēnešos darbu trīs jauniešiem projektā “Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”. Šiem jauniešiem darba pamatprasmes ierāda Janīna Petrova, Irēna Semeika un Māra Verbicka. Līdztekus tam skolas tehniskie darbinieki uzsāk aktīvus remontdarbus.Ļoti darbīga atmosfēra jūtama, jau gatavojoties jaunajam mācību gadam, jo skolā īstenos vairākus projektus, bet īpaši tiek veikts sagatavošanas darbs projektam “Kompetenču pieeja mācību saturā”. Īpašs paldies direktora vietniecēm izglītības jomā Līgai Krūmiņai un Silvai Zariņai! Daudz sabiedrībā ir runāts, apspriests, kas tas tāds, kā tas notiks, bet to, ka izglītības jomā jābūt pārmaiņām, saprot ikviens. Mūsu skola ir vienīgā novadā, kura īstenos šo projektu kā pilotskola, jo no 2019.gada kompetencēs balstīts mācību process būs jāuzsāk visām skolām. Mēs ceram un esam pārliecināti, ka mūsu viedokļos ieklausīsies, ņems vērā un spēsim turpmāko bērnu izglītības procesu padarīt nesadrumstalotu, jēgpilnu, kas balstīts uz teorētisko zināšanu māku pielietot tās praktiski. Vēl viens projekts, kas tiks īstenots nākamos divus gadus un balstīts uz individuālāku skolēnu apmācību kompetenču jomā, - “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, par to paldies skolotājai Inesei Kaulakanei. Turpināsies jau aizsāktais projekts skolēnu karjeras izvēles atbalstam. Skolēni šajā mācību gadā piedalījās tematiskās ekskursijās, lekcijās, analizēja savas iespējas, par to rūpi tur skolotāja Dace Alksne. Šajā mācību gadā beidzās trīs gadu projekts sadarbībā ar deviņām dalībvalstīm, kuru vadīja skolotāja Aina Ezeriņa. Protams, ir ļoti daudz dažādi pasākumi, konkursi, bet par to jau ir rakstīts presē, “Alūksnes Ziņu” atvērumā “Skola Kanaviņu kalnā”, kā arī fotogrāfijas skatāmas sociālajos tīkos “Facebook.com” un “Draugiem.lv”. Par to īpašs paldies skolotājām Daigai Kozulei un Sanita Čibalai!Paldies visiem - pedagogiem, tehniskajiem darbiniekiem - par nesavtīgu darbu skolas labiekārtošanā, teritorijas saglabāšanā un pilnveidošanā, darbu ar skolēniem, vecākiem, vecvecākiem! Paldies ikvienam, kurš palīdzējis ar labu vārdu, domu vai finansiāli atbalstījis!Uzņemam jaunus skolēnus visās klasēs un pirmsskolas grupā jebkurā darbdienā.Lai visiem saulaina un piedzīvojumiem bagāta vasara! Uz tikšanos 1.septembrī!

Kategorijas